một mỏ đá rộng 40 mẫu anh sẽ sản xuất bao nhiêu sỏi