yêu cầu về hàm lượng lưu huỳnh đối với hệ thống fgd