mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của thiết bị nặng