định dạng danh sách kiểm tra để bảo trì cửa hàng máy cnc