kefid vsi các bộ phận của nhà máy khai thác tác động