các yếu tố chính để lựa chọn cân nhắc bí mật về xay xát