làm thế nào một máy nghiền tử vi làm việc hoạt hình