bv nhà máy bi được chấp thuận với giá cả cạnh tranh