phẩm chất của đá phiến sét và đất sét yêu cầu clinker xi măng fopr