chế độ máy mài đầu bảngl và giá tính bằng đồng rupee