hoạt động của tế bào tuyển nổi trong nhà máy đầm khoáng